Versie 2.0

1. Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden
De Partsplan Website (hierna te noemen: ”Platform”) bestaat uit verschillende webpagina’s die worden aangedreven door de applicatie Partsplan. Het Platform wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert inclusief de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen (hierna te noemen: ”Gebruiksvoorwaarden”). Uw gebruik van het Platform vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren erkent u dat u met de eigenschappen en inherente beperkingen van het Internet-netwerk vertrouwd bent, met name inzake de technische prestaties en reactietijden bij het raadplegen, opvragen of overbrengen van gegevens en de risico's die aan de beveiliging van de communicatie zijn verbonden. Indien u NIET tevreden bent over enig gedeelte van het Platform of NIET akkoord bent met (een van) de Gebruiksvoorwaarden dan dient u het Platform niet te gebruiken.

2. Doelstelling
Het Platform heeft tot doelstelling om de bij het Platform aangesloten autoschadeherstelbedrijven en onderdelenleveranciers met elkaar te kunnen laten communiceren inzake gegevens met betrekking tot het afhandelen van onderdelenbestellingen.

3. Service
Partsplan b.v. (hierna te noemen: ”Partsplan”) biedt de gebruiker toegang tot de aan de gebruiker beschikbaar gestelde en de door de gebruiker toegevoegde gegevens, voor zover die in het Platform zijn opgeslagen. De omvang van de toegangsmogelijkheden is gekoppeld aan de aan de gebruiker toegekende toegangsmodus en diens autorisatiestatus. Partsplan stelt het Platform ter beschikking zonder enige verplichting tot instandhouding van de beschikbaarheid van dit informatiesysteem.

4. Toegangsverantwoordelijkheid
U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke en alle toegangsverschaffingen en het gebruik van de communicatiediensten (inclusief alle activiteiten en transacties) die met uw inlogcode worden verricht, behalve als die toegang naar of het gebruik van de communicatiediensten enkel het directe resultaat is van grove nalatigheid van Partsplan.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de exclusiviteit van uw inlogcode en uw wachtwoord. Het is u niet toegestaan uw inlogcode en/of uw wachtwoord over te dragen aan derden. Indien u niet langer gebruik wenst te maken van uw inlogcode en wachtwoord, dan dient u dit onverwijld schriftelijk te melden bij Partsplan.

5. Kennisgeving van niet geautoriseerd gebruik
Elke activiteit die lijkt op het ongeautoriseerd gebruik of mogelijk misbruik van uw inlogcode dient u onverwijld te melden bij Partsplan.

6. Beëindiging of beperking toegang
Partsplan behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot het Platform en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, op te schorten of te beperken.

7. Gebruik communicatiediensten
Het Platform bevat communicatiediensten ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met andere gebruikers van het Platform. U gaat akkoord dat u deze communicatiediensten enkel voor gegevens, berichten en materialen die gepast zijn binnen de doelstelling van Partsplan en die verbonden zijn met de betreffende communicatiedienst zult gebruiken. Als voorbeeld, en niet als beperking, gaat u akkoord dat wanneer u een communicatiedienst gebruikt, u de volgende (soortgelijke) handelingen zult nalaten:
  • Bestanden uploaden naar het Platform die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten of er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
  • Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s bevatten, die de werking van een computer of server van een andere gebruiker dan uzelf kunnen schaden.
  • Voor goederen of diensten adverteren of te koop aanbieden of kopen buiten de doelstelling van het Platform, zoals hiervoor omschreven.
  • (linken naar) Enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
  • Enig bestand downloaden dat is geplaatst door een andere gebruiker van een communicatiedienst, waarvan u weet of het aannemelijk is dat u behoort te weten, dat deze niet op deze wijze legaal gedistribueerd kan worden.
  • Toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van de software of ander materiaal dat het bestand, gekregen middels uploaden, bevat, falsificeren of wissen.
  • Een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van de communicatiediensten beperken, remmen of beletten.
  • Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming.
  • Te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen of op een andere manier de rechten van anderen (zoals rechten op privacy en publiciteit) schenden.
  • Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren, linken of verspreiden van enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
8. Onrechtmatig of verboden gebruik
U garandeert dat u het Platform niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden verboden is. U mag het Platform niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan het Platform of het gebruik en genot van het Platform van een andere gebruiker wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via het Platform materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet volgens de werking en restricties van het Platform aan u beschikbaar zijn gesteld.

9. Gegevens en materialen verstrekt aan Partsplan en/of geplaatst op het Platform
Alle gegevens en materialen (inclusief feedback en suggesties) die u plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan het Platform of daarmee samenhangende diensten (hierna te noemen: “Inzending”), komen daarmee onder beheer van Partsplan. Met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van Inzendingen inzake onderdelendossiers, draagt u het eigendoms- en beschikkingsrecht over deze Inzendingen over aan Partsplan.
Het eigendoms- en beschikkingsrecht op alle overige Inzendingen die u plaatst, uploadt, toevoegt of aanbiedt aan het Platform draagt u met deze handeling over aan Partsplan.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending, garandeert u en bevestigt u dat u de houder bent van de rechten over uw Inzending of dat u er een wettelijke controle over uitoefent zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om uw Inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, toe te voegen of in te zenden. Tevens stemt u er mee in dat uw Inzending of delen daarvan door de ontvangende partij mogen worden ingezien en/of beschikbaar worden gesteld aan derden, voor zover de structuur van de communicatiedienst dit toelaat en mogelijk maakt.

Tenslotte garandeert u dat al uw Inzendingen correct en waarheidsgetrouw zijn en een accuraat beeld geven van de werkelijkheid omtrent het in het betreffende dossier onderhavige object.

10. Toezicht en controle
Partsplan ziet toe op het gebruik van het Platform. Partsplan behoudt zich het recht voor om materialen geplaatst op het Platform te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Partsplan behoudt zich het recht voor om naar haar eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

11. Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan gebruiker is bekend, dat de voor het Platform gebruikte software en de hiermee samenhangende gegevensbestanden en diensten ook bij zorgvuldige controle en bewerking onnauwkeurigheden of fouten kunnen vertonen. De gebruiker zal derhalve te allen tijde de juistheid van zijn informatie op daartoe geëigende wijze controleren. Alle gebruikers voegen periodiek veranderingen of toevoegingen toe aan de in Website vastgelegde informatie. Partsplan en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in het Platform zelf en de daarin opgenomen communicatiediensten.

Partsplan en/of haar leveranciers staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens zoals opgenomen in het Platform, voor welke toepassing dan ook. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, worden al dergelijke informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens geleverd “in de huidige staat” en zonder enige vorm van garantie. Partsplan en/of haar leveranciers wijzen hierbij alle garanties met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens, met inbegrip van alle impliciete garanties af. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, zijn Partsplan en/of haar medewerkers en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of enige andere schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade ten gevolge van het verlies van gebruik of gegevens voortvloeiend uit of op een andere wijze verband houdend met het gebruik van het Platform, met vertraging van of het niet kunnen gebruiken van het Platform of daarmee samenhangende diensten, noch enige informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens die via het Platform worden verkregen of die anderszins voortvloeien uit het gebruik van het Platform, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als Partsplan van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

12. Kennisgeving inzake auteurs- en merkenrecht
De volledige inhoud van het Platform geldt copyright van Partsplan en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden. Het is ten strengste verboden het Platform of een onderdeel daarvan zonder toestemming te kopiëren of te imiteren. Wanneer dit verbod niet wordt nageleefd, kan een rechtsvervolging worden ingesteld, onder meer voor schending van het copyright.

Het gebruik van hyperlinks die gebruikers naar substantiële delen van het Platform verwijzen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Partsplan.

13. Links naar websites beheerd door derden
Het Platform kan links naar andere websites (hierna te noemen: "Gelinkte Sites") bevatten. De Gelinkte Sites staan niet onder controle van Partsplan en Partsplan is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. Partsplan is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. Partsplan verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Partsplan ten aanzien (van de inhoud) van de betreffende site noch dat sprake is van enige connectie tussen Partsplan en de exploitanten van Gelinkte Sites.

14. Verandering van deze Gebruiksvoorwaarden
Partsplan behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden volgens welke het Platform wordt aangeboden te wijzigen. Zulke gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat deze op het Platform vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de Gebruiksvoorwaarden vermeld op het Platform te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van het Platform van toepassing zijn.

15. Toepasselijkheidsbeperking
Voor gebruikers die het Platform gebruiken uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met een autoschadeherstelbedrijf of onderdelenleverancier zoals bedoeld in de bepaling “Doelstelling” van deze Gebruiksvoorwaarden en dat autoschadeherstelbedrijf of die onderdelenleverancier een separate Samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met Partsplan inzake het gebruik van het Platform, gelden de Gebruiksvoorwaarden niet.

16. Onverbindendheid
Indien een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, waarbij de resterende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden niet worden aangetast.

17. Toepasselijk recht en geschillen
Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Gebruik van het Platform is ongeautoriseerd buiten de Nederlandse landsgrenzen. U gaat er mee akkoord dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van het Platform en/of de Gebruiksvoorwaarden aan de bevoegde rechter te Zutphen zullen worden voorgelegd.